گزارش فناوری نانو در پزشکی، دارورسانی و سلامت و کاربردهای آن ها

حضور و مشارکت موفق در سطح بین المللی و ملی در عرصه اقتصاد بسیار کلیدی بوده و انتظار می رود نانوفناوری تأثیر عمیقی بر اقتصاد جهانی در بسیاری از رشته های علمی از قبیل مواد، الکترونیک، ابزار و به خصوص بر سلامت و پزشکی داشته باشد. داده های مربوط به بازار صنایع مختلف در زمینه نانوفناوری از جمله پزشکی نشان می دهند که در حال حاضر سهم بازار علوم پزشکی در مقابل علوم دیگر کم است.

آمار پیش بینی های سالهای آینده ثابت می کنند که اگرچه درحال حاضر فروش مربوط به نانوپزشکی خیلی قابل ملاحظه نیست، ولی رشد بسیار خوبی را در دهه بعدی خواهد داشت. نمودار زیر نشان می دهد در سال های اخیر مواد شیمیایی بیشترین آمار فروش را به خود اختصاص داده اند، ولی میزان رشد فروش آن در سالهای بعد تقریباً ثابت و از سال 2011 به بعد میزان فروش محصولات پزشکی و دارویی از موارد دیگر بیشتر خواهد شد. اطلاعات این دسته از داده ها نشان دهنده اهمیت آینده نانوپزشکی در مقایسه با بقیه حوزه هاست و البته کسب بازار آینده نانوپزشکی تلاش زیاد و برنامه ریزی دقیقی را می طلبد.

فایل کامل گزارش را از اینجا دریافت نمایید.