درباره نانو و صنعت

ستاد ویژه‌ توسعه‌ فناوری‌ نانو معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز توسعه صنعتی فناوری نانوی ایران، برای افزایش مشارکت ذی‌نفعان در توسعه و به‌کارگیری فناوری نانو، اقدام ملی و راهبردی ترویج صنعتی و مدیریتی را با معرفی و بکارگیری توان داخلی و ثروت آفرینی دانش‌بنیان و تولید فناورانه، در دستور کار خود قرار داده است. در این مسیر، پایگاه اینترنتی «رسانه نانو و صنعت» ستاد ویژه توسعه فناوری نانو (رسانه تخصصی فناوری نانو در صنایع و سازمانهای کشور)، به منظور «ارائه الگوهای موفق پیشرفت ملی برای مدیران و متخصصان برتر در سازمان‌های اثرگذار، پژوهشی، تولیدی و صنعتی کشور»، «تبیین توانمندیها و دستاوردهای صنعتی نانوفناوران ایران»، و نیز «معرفی خدمات کارگروه های صنعت و بازار، توسعه فناوری، سرمایه های انسانی، بین‌الملل و مؤسسه خدمات فناوری تا بازار»، در دسترس هموطنان قرار گرفته است.


اتاق خبر نانو و صنعت