خلاصه‌ای از ارائه نانوکاتالیستهای شرکت دانش‌بنیان توسعه صنایع نفت و گاز سرو در تریبون ملی نانو و صنعت

خلاصه‌ای از ارائه نانوکاتالیستهای شرکت دانش‌بنیان توسعه صنایع نفت و گاز سرو در تریبون ملی نانو و صنعت

دومین روز تریبون نانو و صنعت، با محوریت نانو کاتالیست ها، نانو جاذب ها و نانو ساختار های پیشرفته صنعتی، با حضور مدیران، کارشناسان و…

خلاصه‌ای از ارائه شرکت دانش بنیان آرکا دنیز یاس در روز ششم تریبون ملی نانو و صنعت

خلاصه‌ای از ارائه شرکت دانش بنیان آرکا دنیز یاس در روز ششم تریبون ملی نانو و صنعت

ششمین روز تریبون ملی نانو و صنعت، با محوریت تولیدات نانوفناورانه و سرمایه‌گذاری‌های خطر‌پذیر، با حضور مدیران، کارشناسان و نانوفناوران این حوزه، روز پنجشنبه ۳…

خلاصه‌ای از ارائه هلدینگ دانش بنیان سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر صنایع نانوتک آینده (صنتا) در چهارمین تریبون ملی نانو و صنعت

خلاصه‌ای از ارائه هلدینگ دانش بنیان سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر صنایع نانوتک آینده (صنتا) در چهارمین تریبون ملی نانو و صنعت

ششمین روز تریبون ملی نانو و صنعت، با محوریت تولیدات نانوفناورانه و سرمایه‌گذاری‌های خطر‌پذیر، با حضور مدیران، کارشناسان و نانوفناوران این حوزه، روز پنجشنبه ۳…

خلاصه‌ای از ارائه شرکت آرکا فیدار انار در چهارمین تریبون ملی نانو و صنعت

خلاصه‌ای از ارائه شرکت آرکا فیدار انار در چهارمین تریبون ملی نانو و صنعت

ششمین روز تریبون ملی نانو و صنعت، با محوریت تولیدات نانوفناورانه و سرمایه‌گذاری‌های خطر‌پذیر، با حضور مدیران، کارشناسان و نانوفناوران این حوزه، روز پنجشنبه ۳…

خلاصه‌ای از ارائه شرکت دانش بنیان نانو مواد خاکستری در چهارمین تریبون ملی نانو و صنعت

خلاصه‌ای از ارائه شرکت دانش بنیان نانو مواد خاکستری در چهارمین تریبون ملی نانو و صنعت

ششمین روز تریبون ملی نانو و صنعت، با محوریت تولیدات نانوفناورانه و سرمایه‌گذاری‌های خطر‌پذیر، با حضور مدیران، کارشناسان و نانوفناوران این حوزه، روز پنجشنبه ۳…

خلاصه‌ای از ارائه شرکت پیشگامان نانوحباب فردانگر در چهارمین تریبون ملی نانو و صنعت

خلاصه‌ای از ارائه شرکت پیشگامان نانوحباب فردانگر در چهارمین تریبون ملی نانو و صنعت

ششمین روز تریبون ملی نانو و صنعت، با محوریت تولیدات نانوفناورانه و سرمایه‌گذاری‌های خطر‌پذیر، با حضور مدیران، کارشناسان و نانوفناوران این حوزه، روز پنجشنبه ۳…

خلاصه‌ای از ارائه هلدینگ دانش بنیان برسام تک در چهارمین تریبون ملی نانو و صنعت

خلاصه‌ای از ارائه هلدینگ دانش بنیان برسام تک در چهارمین تریبون ملی نانو و صنعت

ششمین روز تریبون ملی نانو و صنعت، با محوریت تولیدات نانوفناورانه و سرمایه‌گذاری‌های خطر‌پذیر، با حضور مدیران، کارشناسان و نانوفناوران این حوزه، روز پنجشنبه ۳…

خلاصه‌ای از ارائه شرکت تحقیق و توسعه ساختار فوم در چهارمین تریبون ملی نانو و صنعت

خلاصه‌ای از ارائه شرکت تحقیق و توسعه ساختار فوم در چهارمین تریبون ملی نانو و صنعت

ششمین روز تریبون ملی نانو و صنعت، با محوریت تولیدات نانوفناورانه و سرمایه‌گذاری‌های خطر‌پذیر، با حضور مدیران، کارشناسان و نانوفناوران این حوزه، روز پنجشنبه ۳…

خلاصه‌ای از ارائه کارخانجات نساجی زرباف ‌امین در چهارمین تریبون ملی نانو و صنعت

خلاصه‌ای از ارائه کارخانجات نساجی زرباف ‌امین در چهارمین تریبون ملی نانو و صنعت

ششمین روز تریبون ملی نانو و صنعت، با محوریت تولیدات نانوفناورانه و سرمایه‌گذاری‌های خطر‌پذیر، با حضور مدیران، کارشناسان و نانوفناوران این حوزه، روز پنجشنبه ۳…

خلاصه‌ای از ارائه شرکت بهسان اکسیر‌فام در چهارمین تریبون ملی نانو و صنعت

خلاصه‌ای از ارائه شرکت بهسان اکسیر‌فام در چهارمین تریبون ملی نانو و صنعت

ششمین روز تریبون ملی نانو و صنعت، با محوریت تولیدات نانوفناورانه و سرمایه‌گذاری‌های خطر‌پذیر، با حضور مدیران، کارشناسان و نانوفناوران این حوزه، روز پنجشنبه ۳…