گزارش عملکرد پیشرفت فناوری نانو ایران در سال ۱۳۸۹

حرکت توسعه فناوری‌نانو در کشور از سال ۱۳۸۲ با ایجاد ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری‌نانو شروع شد و در سال ۸۴۱۳ با تصویب سند راهبرد آینده، عزم جدی کشور برای توسعه این فناوری با نگاهی بلندمدت شکل گرفت. در طول سال‌های اجرای سند راهبرد آینده، فعالیت‌های متنوعی برای توسعه این فناوری و دستیابی به اهداف کلان کشور دنبال شده‌است و دستاوردهای خوبی را برای کشور به ارمغان آورده ‌است. شرح کامل و دقیق سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات توسعه فناوری‌نانو در کشور به الگوگیری صحیح از این حرکت کمک‌کرده و بررسی و نقد عالمانه فعالیت‌های ستاد را امکان‌پذیر خواهدکرد.
در سال‌های اخیر، تهیه و انتشار سالیانه گزارش عملکرد اجرای سند راهبرد آینده، فعالیتی منظم در این مسیر بوده‌است، که از سال ۱۳۸۶ آغازشده و گزارش پیشرو، چهارمین گزارش از این سری است. این گزارش، خلاصه‌ای از اقدامات صورت‌گرفته و نتایج محقق شده برای تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های سند راهبرد آینده در ششمین سال اجرای سند (سال ۱۳۸۹) ‌است.
متن کامل گزارش عملکرد ستاد در سال ۱۳۸۹ در ۱۶۱ صفحه منتشرشده و بر روی پایگاه اینترنتی ستاد قرار گرفته است.