نانوذرات مغناطیسی تشخیص و درمان هدفمند بیماری‌ها

نانوذرات مغناطیسی تشخیص و درمان هدفمند بیماری‌ها

اغلب فناوری‌های دارورسانی رایج رویکردی غیر‌فعال دارند. مواد نانومغناطیسی دارورسانی فعال را نوید می‌دهند. این امر بواسطه‌ی استفاده از ذرات و پوشش‌های نانومغناطیسی امکان‌پذیر می‌شود که قابلیت تنظیم شدن با طول موج‌های خاص انرژی الکترومغناطیسی را دارند. این مواد برای اتصال به یک یا چندین دارو طراحی شده و با به کاربردن طول موج‌های تنظیم شده که منجر به آزاد شدن انتخابی دارو در محل و زمان دلخواه می‌شود، پزشک را قادر می‌سازد که کنترل دقیقی بر دارورسانی داشته باشد. این کاربرد می‌تواند در حمل چند دارو، همچنین در حمل یک دارو برای دوره‌های درمانی متعدد به کار رود و به شکل یک لایه‌ی پوشاننده است که داروی لازم در هر دوره‌ی درمان را با بکار بردن سیگنال مناسب آزاد می‌سازد.