افزایش تولید و کیفیت محصولات کشاورزی با استفاده از نانوکودهای بیولوژیک

افزایش تولید و کیفیت محصولات کشاورزی با استفاده از نانوکودهای بیولوژیک

امنیت غذایی به معنی اطمینان از دسترسی همه مردم به غذای کافی، سالم و مغذی در تمام اوقات به منظور داشتن زندگی سالم و فعال است. افزایش رو به رشد جمعیت، کاهش منابع آب و خاک و آلودگی محیط زیست موجب آن شده است که محققان جهت تامین امنیت غذایی جوامع بشری به فکر افزایش تولید محصولات کشاورزی در واحد سطح باشند و مبنای تولیدِ کیلوگرم بر هکتار را به کیلوگرم به ازای هر متر‌مکعب آب و یا به ازای هر کیلوگرم کود مصرفی تغییر دهند. یکی از راهکارها جهت نیل به این هدف، مصرف بهینه کود‌‌های شیمیایی و تولید کودهایی با ویژگی‌های مناسب و منحصر‌‌به‌فرد می‌باشد. فناوری نانو به عنوان یک فناوری نوظهور، نقش مهمی در بهینه‌سازی تکنیک‌‌های مدیریتی کشاورزی مرسوم بر عهده دارد. با بهره بردن از فناوری نانو در طراحی و توسعه نانوکودها، کارایی کودها و تولید در واحد سطح افزایش یافته و هزینه‌‌های تولید و روند تخریب محیط‌زیست کاهش می‌‌یابد. به موجب این امر امنیت غذایی جامعه نیز تامین خواهد شد.