انعقاد قرارداد سنسور و گرمکن صندلی خودروی اطلس باجوهر نانو با حضور معاون علمی رئیس جمهور

آیین انعقاد قرارداد سنسور و گرمکن صندلی خودروی اطلس مبتنی برفناوری الکترونیک چاپی باجوهرنانو در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور