مصوبه جدید هیئت دولت در خصوص ارجاع کارهای پژوهشی به مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان

اصلاح تصویب‌نامه شماره 237395/ت42986هـ مورخ 2/12/1390 موضوع اصلاح آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (تصویب‌نامه شماره 39021/ت53728هـ مورخ 4/4/1396 هیأت وزیران)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

معاونت علمی و فنآوری رییس‌جمهور

filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820

هیئت وزیران در جلسه 28/3/1396، به پیشنهاد شماره 86849/11 مورخ 16/8/1395، معاونت علمی رئیس جمهور و به استناد بند (هـ) ماده (29) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383- تصویب کرد:

متن زیر جایگزین بند (1) تصویب‌نامه شماره 237398/ت42986هـ مورخ 2/12/1390 می‌شود:

1- تبصره‌های زیر به جز (6) بند (الف) ماده (2) تصویب‌نامه شماره 193542/ت42976ک مورخ 1/10/1388 اضافه می‌شود:

تبصره 1- موافقت قطعی انجام فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها، موسسات تحقیقاتی، مراکز رشد و پارک‌های علم‌وفناوری و سایر مراکز تحقیقاتی قانونی در زمینه مربوط به حسب مورد توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر و تاییدیه شرکت‌ها موسسات دانش‌بنیان که از سوی کارگروه موضوع ماده (3) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات موضوع تصویب‌نامه شماره 141602/ت46513هـ مورخ 21/8/1391 صادر می‌شود به منزله گواهی‌نامه صلاحیت برای اجرای کارهای پژوهشی تلقی می‌گردند.

تبصره 2- شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان صرفاً مجاز به انجام پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای برای تولید دانش فنی یا توسعه کالاها و خدمات دانش‌بنیان در زمینه تخصصی تأیید شده از سوی کارگروه فوق هستند و سقف مبلغ قراردادهای پژوهشی سالیانه آن‌ها حداکثر تا میزان دو برابر درآمد ناشی از کالاها و خدمات دانش‌بنیان مندرج در اظهارنامه مالیاتی سال گذشته آن‌ها معتبر خواهد بود. دستگاه‌های مشمول موظفند فعالیت‌های پژوهشی این تبصره را در سامانه سمات ثبت کنند. وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری گزارش‌های مربوط را بررسی و در صورت لزوم لغو صلاحیت انجام فعالیت‌های پژوهشی و یا توصیه‌های لازم را به کارگروه و دستگاه مربوط اعلام می‌کند تا اقدام مقتضی انجام گیرد. کلیه دستگاه‌ها ملزم به رعایت تصمیمات اعلامی هستند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور