درختسان نانوحاملی در عرصه سلامت

درختسان نانوحاملی در عرصه سلامت

فناورى نانو یکى از جدیدترین حوزه‌های فناورى در دنیا است که مورد توجه اکثر کشورها قرار گرفته است. امروزه با گسترش این فناورى، به ویژه در زمینه علوم پزشکى و دارورسانى، کاربردهاى بسیاری براى این فناورى مشاهده مى‌شود. در روش‌هاى نوین دارورسانى، با توجه به اینکه سلول‌هاى خاصى از بدن نیازمند فرآورده دارویی خاصى می‌باشند، دارو به طور موثر و با یک روند مشخص به سمت آن سلول جهت‌گیرى کرده و براى مدت معینى به محل نیاز تحویل داده مى‌شود. به این منظور استفاده از نانوحامل‌های مختلفی از جمله درختسان‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد که وظیفه رساندن هدفمند دارو را به سلول‌های مشخصی برعهده خواهند داشت.