گزارش عملکرد پیشرفت فناوری نانوی ایران در سال ۱۳۹۸

گزارش عملکرد پیشرفت فناوری نانوی ایران در سال ۱۳۹۸

کتاب «گزارش‌عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو ایران در سال ۱۳۹۸» در راستای اطلاع‌رسانی اقدامات صورت گرفته در راستای برنامه‌های سند گسترش کاربرد فناوری نانو…

گزارش عملکرد پیشرفت فناوری نانوی ایران در سال ۱۳۹4

گزارش عملکرد پیشرفت فناوری نانوی ایران در سال ۱۳۹4

کتاب «گزارش عملکرد اجرای برنامه پیشرفت فناوری نانو در ایران ۱۴۰۴» که در راستای اطلاع‌رسانی از تلاش‌های صورت‌گرفته برای تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های راهبرد ده…