درختواره کاربردهای فناوری نانو در بخش پزشکی

پیشرفت در علوم پزشکی به طور عمده‌ای تحت تأثیر استفاده از فناوری‌ها و دانش‌های مختلف و گاهی نامرتبط با این حوزه بوده است. از جمله این فناوری‌ها می‌توان به میکروالکترونیک، نوری )اپتیک(، علم مواد و فناوری‌نانو اشاره کرد.

فناوری نانو در حوزه دارو و پزشکی کاربردهای گسترده‌ای یافته است. به عنوان نمونه بهره‌گیری از نانوذرات، پزشکان را قادر کرده است تا منبع بیماری در بدن را به صورت دقیق‌تر هدف قرار دهند، همچنین نانوکپسول‌ها در نقش حامل‌های دارویی به افزایش اثربخشی و کاهش عوارض نامطلوب داروها کمک شایانی کرده‌اند.