کاربردهای فناوری‌نانو در رنگرزی منسوجات

کاربردهای فناوری‌نانو در رنگرزی منسوجات

یکنواختی رنگرزی، میزان جذب رنگ بالا، ثبات رنگی مناسب، عدم اثرگذاری سوء روی خواص لیف و پساب رنگی غیرسمی ازجمله پارامترهای مهم در انتخاب مواد رنگزا و فرآیند رنگرزی است. آشکار است که تلاش‌هایی باید برای توسعه یک روش رنگرزی جدید برای تسریع سرعت رنگرزی، افزایش جذب رنگ و ثبات رنگی، رنگرزی منسوجات فاقد گروه‌های عاملی و بهبود پساب رنگرزی صورت گیرد.
یکی از روش‌های نوین و پیشرفته در این زمینه، استفاده از فناوری نانو است. فناوری نانو می‌تواند با انتخاب مواد مناسب رنگرزی و همچنین بهینه کردن این فرآیند، گامی مؤثر در بهبود فرایند رنگرزی داشته باشد