برگزاری دوره صنعتی کاربردهای فناوری نانو در حوزه عمران و ساختمان

در راستای ترویج صنعتی فناوری نانو، دوره صنعتی «کاربردهای فناوری نانو در حوزه عمران و ساختمان»، با رویکردی فناورانه و صنعتی و با حضور محققان و فناوران فعال این حوزه روز پنجشنبه ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۸ در ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار شد.