گزارش مقایسه پوششهای فسفاته با پوششهای نانو

در این گزارش مقایسه ای بین دو نوع پوشش فسفاته و نانوپوشش انجام میشود.

مقایسه پوششهای فسفاته با پوششهای نانو، سرآغاز مبحثی است که در چند سال اخیر در خطوط شستشو و رنگ، از آن زیاد صحبت می شود و مطالبی در رد یا قبول و مقایسه این دو پوشش عنوان شده و هر کدام برای خود طرفدارانی دارد. این گزارش سعی دارد با توضیحاتی ساده و بدون پیچیدگی فنی بتواند با مقایسه ای بین این دو نوع پوشش ارائه دهد.

این دو ماده در سرفصل پوشش های تبدیلی (coating conversion) قرار دارند و پوشش هایی هستند که در یک روند قابل کنترل بتوانند از طریق واکنش لایه های اتمی سطح فلز با آنیون هایی که از عناصر واسطه مناسبی انتخاب شده اند، روی سطح فلز ایجاد شود. این لایه اتصال محکمی با فلز پایه دارد و عملا در آب و محیط واسطه نامحلول است و عایق الکتریکی نیز می‌باشند.