گزارش عملکرد پیشرفت فناوری نانو ایران در سال ۱۳88

دیدگاه ستاد ویژه توسعه‌ی فناوری نانو، پیگیری حرکت بلندمدت آغاز شده در کشور در فناوری نانو است. برنامه راهبردی ده ساله فناوری نانو در سال 1384 در ستاد تهیه و به تصویب رسید. در سال 1386، ستاد با تجربه‌ی اجرای این سند در چند سال گذشته و ارزیابی فعالیت‌های اجرایی آن، بهره‌مندی از نظرات خبرگان این حوزه، سند تکمیلی دوم را با افق زمانی سه سال (1387-1389) تدوین و تصویب نمود. سال 1387، اولین سال اجرای سند در دوره دوم است که در این سال فعالیت‌‌های متنوعی در مسیر تحقق اهداف ستاد انجام شد. این گزارش، ارائه‌کننده‌ی عملکرد و فعالیت‌های ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو در چارچوب سند تکمیلی دوم است.

دیدگاه ستاد ویژه توسعه‌ی فناوری نانو، پیگیری حرکت بلندمدت آغاز شده در کشور در فناوری نانو است. برنامه راهبردی ده ساله فناوری نانو در سال 1384 در ستاد تهیه و به تصویب رسید. این سند، بر اساس بند ب ماده‌ی 43 قانون برنامه‌ی چهارم توسعه، به هیئت دولت ارائه گردید و نهایتاً در مردادماه 1384 با عنوان «سند راهبرد آینده» به تصویب این هیئت رسید. در این سند قرار گرفتن میان 15 کشور برتر جهان در حوزه‌ی فناوری نانو و تلاش برای ارتقای مداوم این جایگاه به‌منظور تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگی مردم هدف‌گیری شده‌است.

با توجه به تغییرات و تجربیات کسب شده در طول اجرای سند، تصمیم گرفته شد که در فاصله‌های زمانی مشخصی اسناد تکمیلی تهیه و به تصویب رسد. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که در دوره‌های مختلف براساس موفقیت‌ها و ناکامی‌ها و تجربه‌های گذشته، برنامه‌ها باید بهبود یابند. در جدول زیر دوره‌های اجرای سند راهبرد آینده آمده است.

دوره‌‌های اجرای سند راهبرد آینده

دوره طول دوره (سال) سال شروع سال پایان
دوره‌ی اول 3 1384 1386
دوره‌ی دوم 3 1387 1389
دوره‌ی سوم 2 1390 1391
دوره‌ی چهارم 2 1392 1393
در سال 1386، ستاد با تجربه‌ی اجرای این سند در چند سال گذشته و ارزیابی فعالیت‌های اجرایی آن، بهره‌مندی از نظرات خبرگان این حوزه، سند تکمیلی دوم را با افق زمانی سه سال (1387-1389) تدوین و تصویب نمود. سال 1388، دومین سال اجرای سند در دوره دوم است که در این سال فعالیت‌‌های متنوعی در مسیر تحقق اهداف ستاد انجام شد.