گزارش عملکرد پیشرفت فناوری نانو ایران در سال ۱۳89

حرکت توسعه فناوری‌نانو در کشور از سال 1382 با ایجاد ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری‌نانو شروع شد و در سال 8413 با تصویب سند راهبرد آینده، عزم جدی کشور برای توسعه این فناوری با نگاهی بلندمدت شکل گرفت. در طول سال‌های اجرای سند راهبرد آینده، فعالیت‌های متنوعی برای توسعه این فناوری و دستیابی به اهداف کلان کشور دنبال شده‌است و دستاوردهای خوبی را برای کشور به ارمغان آورده ‌است. شرح کامل و دقیق سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات توسعه فناوری‌نانو در کشور به الگوگیری صحیح از این حرکت کمک‌کرده و بررسی و نقد عالمانه فعالیت‌های ستاد را امکان‌پذیر خواهدکرد.
در سال‌های اخیر، تهیه و انتشار سالیانه گزارش عملکرد اجرای سند راهبرد آینده، فعالیتی منظم در این مسیر بوده‌است، که از سال 1386 آغازشده و گزارش پیشرو، چهارمین گزارش از این سری است. این گزارش، خلاصه‌ای از اقدامات صورت‌گرفته و نتایج محقق شده برای تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های سند راهبرد آینده در ششمین سال اجرای سند (سال 1389) ‌است.
متن کامل گزارش عملکرد ستاد در سال 1389 در 161 صفحه منتشرشده و بر روی پایگاه اینترنتی ستاد قرار گرفته است.