نانوحسگرهای تشخیص و اندازه‌گیری گاز دی‌اکسیدگوگرد

نانوحسگرهای تشخیص و اندازه‌گیری گاز دی‌اکسیدگوگرد

گاز دی‌اکسید گوگرد یکی از مهم‌ترین گازهای آلاینده محیط زیست به شمار می‌آید که عمدتا در نتیجه سوختن ترکیبات مختلف به خصوص زغال سنگ در اتمسفر آزاد می‌شود. رها شدن بیش از حد این گاز در اتمسفر موجب بروز نگرانی‌های زیست‌محیطی زیادی شده است که می‌توان مهم‌ترین آن‌ها را باران‌های اسیدی دانست. گذشته از این مسائل، غلظت این گاز در محیط‌های مختلف به خصوص در خون انسان نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این راستا و هم گام با استاندارهای تبیین شده برای میزان مجاز این گاز در بخش‌های مختلف، حسگرهایی نیز برای اندازه‌گیری این گاز توسعه یافته‌اند. توسعه علوم و فناوری‌های مختلف همواره توأم با ظهور پدیده‌های نو می‌باشد. از جمله این مسائل، همگرایی فناوری‌های انبیک است که به طور ویژه نقش بسیار اساسی در توسعه نانوحسگرها دارند. امروزه نانوحسگر‌ها در حوزه‌های مختلف، کاربرد گسترده‌ای پیدا کرده‌اند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تشخیص و اندازه‌گیری گازهای مختلفی همچون دی‌اکسید گوگرد