غرفه نانو و صنعت در نمایشگاه صنایع ساختمانی، تاسیسات و تهویه ساختمانی