درختسان نانوحاملی در عرصه سلامت

درختسان نانوحاملی در عرصه سلامت

فناورى نانو يكى از جديدترين حوزه‌های فناورى در دنيا است كه مورد توجه اكثر كشورها قرار گرفته است. امروزه با گسترش اين فناورى، به ويژه در زمينه علوم پزشكى و دارورسانى، كاربردهاى بسیاری براى اين فناورى مشاهده مى‌شود. در روش‌هاى نوين دارورسانى، با توجه به اينكه سلول‌هاى خاصى از بدن نيازمند فرآورده دارويی خاصى می‌باشند، دارو به طور موثر و با يك روند مشخص به سمت آن سلول جهت‌گيرى كرده و براى مدت معينى به محل نياز تحويل داده مى‌شود. به این منظور استفاده از نانوحامل‌های مختلفی از جمله درختسان‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد که وظیفه رساندن هدفمند دارو را به سلول‌های مشخصی برعهده خواهند داشت.