کاربرد فناوری‌نانو در شیشه‌های هوشمند

کاربرد فناوری‌نانو در شیشه‌های هوشمند

فناوری نانو از فناوری‌های پیشرفته‌ی چند دهه‌ی اخیر است. فناوری که حدود نیم قرن پیش به دنیا معرفی شد و طی دو دهه‌ی گذشته، پیشرفت و توسعه‌ی چشمگیری را تجربه کرده است. فناوری نانو عبارت است از ترکیب ذرات بسیار ریز برای خلق مواد جدید. در حقیقت، فناوری نانو با ترکیب و پیوند ریز ذراتی موسوم به نانوذرات، فرایند تولید مصالح نانو و کاربرد آن‌ها سروکار دارد.
همگام با توسعه فناوری نانو در صنايع مختلف، توجه به كاربردهای اين علم، در صنعت شیشه منجر به پیشرفت‌هایی در این زمینه گردیده است. ظهور فناوری نانو زمینه‌ساز استفاده از نوعی شیشه‌های نوین هوشمند در ساختمان شده است. شیشه‌های ضدآفتاب، ضد انعکاس، شیشه‌های خودتمیز شونده و شیشه ضدآتش نمونه‌ای از شیشه‌های هوشمند هستند.