نشست کمیته ملی استانداردهای فناوری نانو با حضور نمایندگان سازمان استاندارد و نمایندگانی از دانشگاه‌ها و شرکت‌ها