نشست تخصصی ستاد نانو با سندیکا شرکت‌های شناسایی و مکان یابی رادیویی