بازدید معاون وزیر علوم فیلیپین از ستاد توسعه فناوری نانو