گزارش صنعتی کاربرد نانوزیست‌حسگرها در تشخیص مولکول‌های زیستی

گزارش صنعتی کاربرد نانوزیست‌حسگرها در تشخیص مولکول‌های زیستی

بدن گونه‌های زنده روی کره زمین از یک سری ترکیبات و مولکول‌ها تشکیل شده که عناصر سازنده سلول‌های مختلف را تشکیل می‌دهند. این مولکول‌ها که شامل پروتئین‌ها، لیپیدها، نوکلئیک اسیدها و کربوهیدرات‌ها هستند تحت عنوان مولکول‌های زیستی شناخته می‌شوند. با توجه به نقش این مولکول‌ها در ادامه حیات، تشخیص و اندازه‌گیری گونه‌های زنده، بررسی برهمکنش‌ها و واکنش‌های آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تاکنون روش‌ها و ابزارهای متعددی برای این امر ساخته‌شده و به بازار عرضه شده‌اند. با این حال پیشرفت‌های فناورانه در حوزه‌های مختلف منجر به پیدایش نسل‌های جدیدی از ادوات تشخیص و اندازه‌گیری مولکول‌های زیستی شده است. شاید مهم‌ترین ادوات را بتوان نانوحسگرها و نانوزیست‌حسگرها دانست. امروزه انواع مختلفی از این ادوات به صورت تجاری در بازارهای جهانی در دسترس قرار دارند. همگام با سایر کشورهای فعال در این حوزه، در سال‌های اخیر، اقدامات و پیشرفت‌های بسیار موثری نیز در داخل کشور صورت پذیرفته است که منجر به تجاری‌سازی چندین محصول در این حوزه شده است.

گزارش صنعتی کاربرد نانوزیست‌حسگرها در تشخیص مولکول‌های زیستی را اینجا بخوانید.