عوامل موفقیت اتحادهای استراتژیک صنعتی

یکی از مهم‌ترین سؤال‌ها در اتحاد استراتژیک این است که برای موفقیت همکاری‌های استراتژیک چه کارهایی باید صورت گیرد؟ به‌منظور پاسخ به این سؤال، این مقاله ارائه شده است.

عوامل کلیدی موفقیت اتحادهای استراتژیک به شرح زیر ارائه شده است:

1. تعهد مدیریت ارشد

تعهد مدیریت ارشد در تمام شرکت‌ها به‌عنوان یک عامل کلیدی در موفقیت نهایی همکاری‌ها نقش دارد. در واقع برای همکاری‌های استراتژیک، شرکت‌ها بایستی تأثیر مناسبی بر روی برنامه استراتژیک کلی شرکت داشته باشند. بدون تعهد مدیریت ارشد، همکاری‌ها به منابع و منافع موردنظر خود دست نخواهند یافت. بسیاری از شرکت‌ها استراتژی همکاری را به‌عنوان دومین گزینه در نظر می‌گیرند؛ این بدین معنی است که ترجیح می‌دهند که کار خود را به‌تنهایی انجام دهند.

filereader.php?p1=main_70f250e2d762fbde8

2. شباهت فلسفه‌های مدیریت

شرکت‌ها ترجیح می‌دهند که با شرکت‌هایی همکاری کنند که از نظر فلسفه مدیریت و نوع تفکر، مشابه خودشان باشند. تفاوت در شخصیت شرکای شرکت، می‌تواند به نتایج غم‌انگیزی منجر گردد.

3. تیم مدیریتی قوی و مؤثر

مطالعات مک کنزی نشان داده است که 50 درصد همکاری‌هایی که منجر به شکست می‌شوند، به خاطر ضعیف بودن مدیریت است.

filereader.php?p1=main_5516adb142fcb18a0

4. ارائه بازخورد عملکرد به‌صورت مستمر

به‌منظور دستیابی به موفقیت در اتحادهای استراتژیک، بایستی شرکت‌ها عملکرد خود را به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار دهند. برای این منظور بایستی عملکرد خود را با اهداف استراتژیک شرکت و اهداف بلندمدت اتحاد مقایسه نمایند. علاوه بر این، عملکرد ارزیابی شده بایستی به‌صورت دوره‌ای و طی جلسات مستمر به سمع و نظر مدیران هر دو سوی اتحاد برسد.

5. اهداف مشترک خود را به‌طور واضح تعریف نمایید.

6. برنامه‌ریزی جامع

برای موفقیت در هر ارتباطی، توجه به برنامه‌ریزی، تعهد و توافق، امری حیاتی است. استراتژی کلی برای همکاری بایستی به‌صورت دوجانبه توسعه داده شود. یکی دیگر از عوامل کلیدی موفقیت، برنامه‌ریزی جامع پیش از اجرای اتحاد است. برای منظور بایستی در گام اول درک واضحی از چشم‌انداز و ارزش‌های شرکت‌های همکار به دست آید. سپس این شرکت‌ها در خصوص شرایط بازار با هم بحث کنند. در گام سوم بایستی نقاط قوت و نگرانی‌های هر سازمان تشریح شود. درنهایت اتحاد استراتژیک با هدف مشخص آغاز شود.

7. نقش‌های کاملاً درک شده

در تشکیل اتحاد استراتژیک، شرکا باید نقش‌های واضح و قابل‌درکی داشته باشند. سؤالاتی که باید در مورد نقش هر یک از شرکا پاسخ داده شود، شامل موارد زیر است:

  • بازاریابی و مدیریت عملیات در اتحاد به‌صورت مجزا توسط چه کسی انجام می‌شود؟
  • کنترل همکاری بر چه اساسی تعیین می‌شود؟
  • مدیریت فرآیند توسط چه کسی انجام می‌شود؟

filereader.php?p1=main_037a595e6f4f0576a

8. چشم‌انداز بین‌المللی

به‌منظور موفقیت در یک اتحاد استراتژیک بین‌المللی، مدیران شرکت‌ها باید یک چشم‌انداز استراتژیک جهانی داشته باشند.

منبع : Elmuti, D., & Kathawala, Y. (2001). An overview of strategic alliances. Management decision, 39(3), 205-218.