کتاب محصولات فناوری نانو در حوزه محیط زیست

یکی از بزرگترین چالشهای دولتها و سازمانهای محیط زیست، کنترل و ارزیابی میزان آلودگی منابع آب زیرزمینی، رودخانها و دریاچه ها در گستره اس وسیع می باشد.جمع آوری داده های مربوط به آلودگی هر منطقه، نوع آلودگی، میزان گسترش آلودگی را نشان داده و در نتیجه ی آن، راهکاری مناسب جهت مقابله با آن را تعیین خواهد شد. امروزه سازمانهای محیط زیست جهت کنترل آلودگی، قوانین و استانداردهای زیست محیطی برای صنایع و خوردوها تعیین کرده اند. کنترل مداوم منابع تولید کننده آلودگی، کاری دشوار، پیچیده و زما نبر می باشد. نانوحسگرها این امکان را می دهند که با هزینه کم به طور مداوم و به صورت بی سیم وضعیت آلودگی پسابها و یا دودکش صنایع زیر نظر سازمانهای نظارت کننده بر آلودگی قرار بگیرد و امکان تخطی مراکز آلوده کننده به حداقل برسد.

کتاب محصولات فناوری نانو در حوزه محیط زیست با هدف معرفی محصولات این حوزه به علاقمندان منتشر شده است.
نسخه الکترونیکی کتاب محصولات فناوری نانو در حوزه محیط زیست را از اینجا دانلود کنید.