نقشه جامع علمی کشور و جایگاه فناوری نانو در آن

دستيابي به آرمان­هاي بلند نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مستلزم تلاش همه ­جانبه در تمام ابعاد فرهنگي، علمی، اجتماعي و اقتصادي است. از اين رو تدوين و اجراي برنامه ­هاي پيشرفت در بازه­ هاي زماني معين و اختصاص منابع لازم براي تحقق اهداف اين برنامه­ ها از لوازم ضروري احراز جايگاهي در شأن ايران اسلامي است. از سوي ديگر مقولۀ علم و فناوري از مهم­ترين زيرساخت­هاي پیشرفت كشور و ابزار جدي رقابت در عرصه ­هاي مختلف است. به اين ترتيب تحقق آرمان­هاي متعالي انقلاب اسلامي ايران نظير احياي تمدن عظيم اسلامي، حضور سازنده، فعال و پيشرو در ميان ملت­ها و كسب آمادگي براي برقراري عدالت و معنويت در جهان در گرو پيشرفتي همه­جانبه در علم است؛ علمي كه داراي سه شاخصۀ عدالت، معنويت و عقلانيت است.

تحقق این هدف نیازمند ترسیم نقشة راهي است که در آن نحوة طی مسیر، منابع و امکانات لازم، تقسیم کار در سطح ملی و الزامات طی اين مسیر به طور شفاف و دقیق مشخص شده باشد. به این ترتیب لازم است چشمانداز و راهبردهای علم و فناوری در سطوح کلان و عملیاتی­ تر نظیر برنامههای پنجسالة توسعة کشور، تدوین شود. از این رو، در ترسیم اين نقشه كوشش شده، تا با الهامگیری از اسناد بالادستي و بهرهگیری از ارزشهای بنیادین استخراجشده و توجه به اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران، چشمانداز علم و فناوری در افق 1404 هجری شمسی تبیین شود. در این چشمانداز، «جمهوری اسلامی ایران با اتكال به قدرت لايزال الهي و با احياي فرهنگ و برپايي تمدن نوين اسلامي- ايراني براي پيشرفت ملي، گسترش عدالت و الهام ­بخشي در جهان، کشوری برخوردار از انسان­هاي صالح، فرهيخته، سالم و تربيت­ شده در مكتب اسلام و انقلاب و با دانشمنداني در تراز برترين­هاي جهان؛ توانا در توليد و توسعۀ علم، فناوري و نوآوري و به كارگيري دستاوردهاي آن و پيشتاز در مرزهاي دانش و فناوري با مرجعيت علمي در جهان» خواهد بود.
بر اساس تعريف، نقشۀ جامع علمي كشور مجموعهاي جامع، هماهنگ و پويا از مباني، اهداف، سياستها و راهبردها، ساختارها و الزامات تحول راهبردي علم و فناوري مبتني بر ارزشهاي اسلامي و آيندهنگر براي دستيابي به اهداف چشمانداز بيستساله كشور است.

از آنجــاكه حصول اطمينان از رشــدو شــكوفايي در برخي از اولويتها نيازمندتوجه،هدايت و پشــتيباني در ســطوح كلان مديريتي كشور است ودر برخي ديگررشدوتوسعه با پشتيبانى مديريتهاي مياني وتخصيص غيرمتمركز منابع حاصل خواهدشد، در این نقشه، اولويتها به ترتيب در سه سطح الف وب و ج تنظيم شده اند. اين دسته بندي ناظر برنحوه وميزان تخصيص منابع،اعم ازمالي وانساني وتوجه مديران ومسئولان است.
شایان ذکر است که در این تقسیم بندی، فناوری نانو، در اولویت الف و در رده فناوریهای حائز اولویت کشورنقشه جامع علمی کشور قرار گرفته است.