ویدیوی صادرات دستگاه الکتروریسی فناوران نانومقیاس برای ششمین بار به مقصد چین

ششمین دستگاه الکتروریسی شرکت فناوران نانومقیاس به کشور چین ارسال شد. ظرفیت تولید این دستگاه که نسل سوم دستگاه‌های الکتروریسی در جهان است، در حدود ۲.۵ تا ۳ برابر نمونه‌های قبلی است.