گزارش عملکرد پیشرفت فناوری نانو ایران در سال ۱۳86

فناوری‌های دگرگون‌ساز در کشور ما همواره با مسایلی چون تاخیر در درک موضوع و تصمیم‌گیری در مورد آن مواجه بوده‌اند. فناوری‌نانو با این مساله روبرو نشده و این حرکت تقریباً به موقع در کشور با تشکیل ستادی در شهریورماه 1382 به دستور رئیس‌جمهور وقت شروع گردید.
 با تشکیل ستاد، برنامه 10 ساله توسعه فناوری‌نانو با عنوان «راهبرد آینده» تدوین و در سال 1384 به تصویب دولت رسید. در مرحلة اول، دستیابی به جایگاه مناسب در بین 15 کشور برتر فناوری‌نانو و تلاش برای ارتقای مداوم این جایگاه به منظور توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هدف‌گیری شده است. سال 1386 سومین سال اجرای این سند است.

این گزارش به تبیین فعالیت‌های ستاد در سال 1386 در شش محور زیر  می پردازد.
1-سیاستگذاری و ارزیابی
2-ترویج و تقویت بستر فکری– فرهنگی
3-زیرساختهای توسعه فناوری
4-توسعه منابع انسانی
5-تجاری‌سازی و انتشار فناوری
6-شبکه شرکت‌های خصوصی