گزارش عملکرد پیشرفت فناوری نانوی ایران در سال ۱۳۹2

گزارش عملکرد پیشرفت فناوری نانوی ایران در سال ۱۳۹2، ، هفتمین گزارش از این مجموعه به شمار میرود. این گزارش، مشروح تلاش های صورت گرفته برای تحقق سیاست ها و برنامه های سند راهبرد آینده در سال 1392 است.

در یک نگاه گذرا، عمده اقدامات انجام شده در سال 1392 به قرار زیر است: )شرح تفصیلی اقدامات در متن گزارش آمده است
برگزاری رویدادهای ویژه در توسعه فناور ینانو
برگزاری چهارمین دوره المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو؛
برگزاری سومین دوره مسابقه ملی فناوری نانو؛
برگزاری ششمین جشنواره فناوری نانو؛
برگزاری هشتمین جشنواره برترین های فناوری نانو؛
برگزاری مجمع بین المللی اقتصاد فناوری نانو در تهران؛
برگزاری کنگره بین المللی ایمنی فناوری نانو.
حمای ت از فعالی تهای علمی، پژوهشی و صنعتی
حمایت از برگزاری نمایشگا هها، همایش ها و کارگاه های آموزشی برای دانش آموزان و دبیران در سراسر کشور؛
حمایت از همکاری های تخصصی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو و توسعه کمی و کیفی آن؛
اعطای بيش از 15 ميليارد تومان جوایز تشویقی به حدود 18 هزار مدرک از دستاوردهای علمی و فناوري محققان؛
تداوم حمایت از ثبت اختراع بین المللی در حوزة فناوری نانو؛
حمایت از ثبت علامت تجاری شرکت های فعال در فناوری نانو؛
تصویب 7 استاندارد ملی در فناوری نانو؛
آغاز ارائه خدمات مشاوره شغلی برای ساماندهی وضعیت اشتغال متخصصان نانو؛
پذیرش و ارزیابی متقاضیان خدمات مؤسسه خدمات فناوری تا بازار و صدور تأییدیة مقیاس نانو برای محصولات؛
کمک به حضور شرکت های ایرانی در نمایشگاه های بین المللی فناوری نانو؛
حمایت از برگزاری نشس تهای تخصصی در حوزه های اولویت دار برای شکل گیری طرح های ملی توسعه فناوری و رفع مهمترین نیازهای
کشور با استفاده از فناوری نانو؛
حمایت از توسعه توانمندی ساخت و تجار یسازی تجهیزات و ماشین آلات آزمایشگاهی فناور ینانو در داخل کشور؛
تلاش برای جذب سرمایه گذار با برگزاری مسابقه ساخت نمونه اولیه؛
حمایت از شکل گیری و اجرای طرح های صنعتی برای ورود حوز ه های صنعتی کشاورزی و بست هبندی، ساختمان، سلامت و بهداشت
عمومی، نساجی، نفت و صنایع وابسته، کامپوزیت های پلیمری به فناوری نانو.
همکار یهای سازمانی و تشکیل نها دهای ویژه برای توسعه فناور ینانو
آغاز همکاری با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور؛
حضور فعال در شانزدهمین اجلاس کميته بين المللي استانداردسازي فناوري نانو در کشور برزیل؛
تشکیل گرو ههای کاری استاندارد در سازمان ها و مراکز مرتبط با صدور مجوز موقت برای محصولات فناوری نانو؛
تولید و توسعه سیست مهای نرم افزاری پشتیبان توسعه فناوری در کشور.
ارزیابی مستمر توسعه فناور ینانو
ارزیابی مستمر وضعیت علم، فناوری و صنعت نانو ایران بر اساس شاخص های کلان فناوری نانو در جهان؛
ارزیابی و رتبه بندی سالانه افراد و نهادهای مؤثر در توسعه علم، فناوری و صنعت فناوری نانو و پرداخت 8200 میلیون ریال پژوهانه به
محققان و محصولات در سال 92 ؛
بررسی اسناد سیاست گذاری کشورهای فعال در فناور ینانو و رصد روندهای سیاست گذاری بین المللی فناوری نانو.
شروع ب هموقع، برنام هریزی بلندمدت، عزم و خودباوری محققان و کارآفرینان و پایش و بهبود مداوم مسیر حرکت، توجه رهبر معظم انقلاب اسلامی
به علم و فناور ینانو، دستاوردهای قابل توجهی برای کشور در این حوزه به ارمغان آورده است که از جمله آنها م یتوان به این موارد اشاره کرد:
همگرایی محققان کشور در تحقیقات فناوری نانو به عنوان اولویت ملی و پرورش بیش از 20 هزار متخصص فناوری نانو در سراسر کشور
با هدف ایجاد سرمایه های انسانی نوآور در بخ شهای آموزشی، پژوهشی و صنعت؛
تولید ثروت از طریق تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی با ایجاد بیش از 140 شرکت دانش بنیان نانو و تولید و فروش بالغ بر 250
محصول نانو و ارتقای رقابت پذیری 9 صنعت بزرگ کشور با به کارگیری این فناوری؛
دستیابی کشور به جایگاه هفتم در تولید علم نانو در جهان )سهم 4.6 درصدی از انتشارات علمی جهان( و کسب جایگاه نخست در منطقه
و کشورهای اسلامی )با سهم بیش از 40 درصد از انتشارات علمی کشورهای اسلامی(؛
ایجاد و توسعه زیرساخت های فناوری کشور، از جمله شبکه آزمایشگا ههای نانو، کریدور خدمات توسعه فناوری تا بازار، کمیته ملی استاندارد
فناوری نانو، نهادهای مالی برای حمایت از کارآفرینان نانو، زیرساخت توسعه نیمه صنعتی نانو.
با وجود این توفیقات، تا دستیابی به اهداف هنوز راه زیادی باقی است و رسیدن به قل هها، عزم و تلاش جدی تر نقش آفرینان را م یطلبد؛ اهمیت
این امر زمانی بیشتر م یشود که بدانیم در آستانه ورود به دوره ده ساله دوم سیاست گذاری برای کسب جایگاهی مناسب در نوآوری علمی، فناوری
و اقتصادی دنیا تا افق 1404 هستیم.