بررسی و کاربرد نانوفوتوکاتالیست‌ها در حوزه‌های مختلف

فتوکاتالیست‌ها واکنش‌های شیمیایی تحت نور را افزایش می‌دهند. با استفاده از فتوکاتالیست‌های مقیاس نانو بازده کاتالیزوری به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. تیتانیوم دی‌اکسید رایج‌ترین فتوکاتالیست است. بخش عمده تلاش R&D همچنان که مواد فتوکاتالیستی جدید توسعه می‌یابند صرف بهینه‌سازی مواد موجود می‌شود.کاربرد‌ها شامل استفاده از سطوح خود تمیز شونده، ضد‌بخار، ضد‌میکروبی یا خواص تجزیه آب است.
استفاده از فتوکاتالیست‌ها در صنایع مختلف همچون سلو‌ل‌های خورشیدی باعث بهبود عملکرد می‌شود و همچنین پنجره‌ای را رو به آینده برای افزایش راندمان این سلول‌ها می‌گشاید.