تولید نانوداروهای ایرانی برای درمان سرطان

نانوداروی ضدسرطان پاکلی‌نب، برای درمان سرطان‌هایی مانند سینه، ریه و پانکراس با تلاش محققان شرکت نانوداروپژوهان تولید شده است. پاکلی تاکســل یک ماده طبیعی ضدســرطانی اســت که مانع فرآیند تقســیم ســلولی و رشد ســلول های سرطانی می‌شود و وجود این ماده در این نانودارو باعث می‌شود که دارو با نفوذ به بافت سرطانی، از پیشرفت تومور جلوگیری کرده و باعث نابودی بافت سرطانی می‌شود. در ایــن سیســتم دارویی، ســلول‌های ســرطانی جداگانــه مورد هدف قرار می‌گیرند و وارد ســلول‌های ســالم نشــده و فقط وارد سلول‌های سرطانی می‌شوند. از آلبومین انسانی به عنوان یک حامل در این دارو اســتفاده می‌شــود، بنابراین دارو را در داخل خــودش بــه دام می‌انــدازد. دارو در ایــن نــوع به صــورت آزاد در خــون قــرار نمی‌گیــرد و فقــط درجاهایی از بدن که عروق ســرطانی قــرار دارند می‌توانــد از خون خارج شود. آلبومین که غذای سلول سرطانی است با خودش دارو را به داخل سلول سرطانی برده و باعث نابودی سلول سرطانی می‌شود و به همین دلیل، اثربخشی این دارو بالاتر بوده و عوارض جانبی آن کمتر از داروهای مشابه است. طبق آزمایش‌های صورت‌گرفته این نانودارو مشابه با داروی آمریکایی آبراکسان بوده و این درحالی است که با برچسب قیمتی معادل یک پنجم آن روانه بازار شده است.