بازدید نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی از ستاد نانو

بازدید روح اله نجابت، نماینده مردم شیراز از ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو