بازدید مدیر سازمان تحقیقات نانو مواد در آژانس ملی تحقیق و نوآوری جمهوری اندونزی از ستاد توسعه فناوری های نانو و میکرو