گزارش صنعتی کاربردهای فناوری نانو در مقره‌های برق

از آغاز پیدایش صنعت برق، نیاز به تجهیزاتی که بتوانند نقش عایق و جداسازی قسمت‌های تحت ولتاژ از سایر قسمت‌ها را داشته باشند، وجود داشته و تحقیقات در این زمینه نیز همچنان ادامه دارد. در خطوط انتقال نیرو لازم است، هادی‌های تحت ولتاژ به نحوی از برج‌ها ایزوله شوند و برای این کار از مقره‌ها استفاده می‌شود.

مقره یکی از مهم‌ترین بخش‌های مورد استفاده در بخش انتقال و توزیع انرژی الکتریکی است. از این رو بررسی و رفع چالش‌های موجود در این تجهیز می‌تواند باعث صرفه اقتصادی و بهبود عملکرد سایر تجهیزات مرتبط با مقره شود. با توجه به چالش‌های موجود در مقره‌ها، فناوری نانو می‌تواند بخش اعظمی از این موارد را رفع کند و بر طول عمر این تجهیز بیفزاید، همچنین فناوری نانو بر بهبود عملکرد این این تجهیز تاثیر قابل توجهی می‌گذارد.

از این رو تحقیق و سرمایه‌گذاری در بهبود عملکرد این تجهیز و افزایش طول عمر آن به‌وسیله فناوری نانو می‌تواند صرفه اقتصادی زیادی داشته باشد. هم‌اکنون کشورهای خارجی در این بخش به نتایج قابل قبولی رسیده‌اند، در کشور ما این بخش هنوز در مرحله تحقیقاتی است. با توجه به این نکته، سرمایه‌گذاری در فناوری نانو می‌توانند در بهبود عملکرد این تجهیز و افزایش طول عمر آن در داخل کشور، موجب تحولی در تولید این تجهیز شده که به بومی‌سازی این فناوری منجر شود.

برای آشنایی بیشتر با مقره‌ها، بازار جهانی و کاربرد‌های فناوری نانو در تولید مقره‌ها گزارش صنعتی کاربردهای فناوری نانو در مقره‌های برق را بخوانید.