توسعه بسته‌بندی‌های هوشمند و فعال با فناوری نانوی ایرانی

رسول لسان خوش، مدیرعامل شرکت بسپار پیشرفته شریف، تدوین اولین استاندارد مربوط به بسته‌بندی‌های هوشمند و فعال نانویی را یکی از راهبردهای این شرکت برای توسعه کسب وکار خواند.

دکتر لسان خوش درباره این استاندارد می‌گوید: «از سال ۲۰۱۵ میلادی با همکاری سازمان استاندارد، ما در شرکت بسپار پیشرفته شریف کار روی تدوین استانداردی را آغاز کردیم که به بسته‌بندی‌های هوشمند و فعال نانویی مربوط می‌شد که بعد از ۵ سال، تدوین این استاندارد به پایان رسید و از سوی ایزو نیز پذیرفته شد. همین استاندارد در سال ۱۴۰۰ بومی شد و در داخل کشور نیز به صورت استاندارد ملی ثبت شد. برای تدوین این استاندارد ملی، از استاندارد بین‌المللی ایزو به شماره ۲۱۹۷۵ به‌عنوان منبع استفاده شد که در سال ۲۰۲۰ توسط سازمان بین‌المللی استاندارد (ایزو) منتشر شده است. تدوین چنین استانداردهایی برای توسعه کسب و کار ما اهمیت زیادی دارد و به تسهیل مسیرهای صادراتی کمک می‌کند.»

لازم به ذکر است که اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، به نحوه ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎﯾﯽ از قبیل ﺧﻮاص ﻋﺪم ﻋﺒﻮرﭘﺬﯾﺮی ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮﭼﻨﺪﺳﺎزه‌ای ﭘﻠﯿﻤﺮی ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ می‌پردازد. اﯾﻦ ﺧﻮاص ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺒﻮرﭘﺬﯾﺮی ﮔﺎز، ﺑﺨﺎر آب و ﻋﺒﻮرﭘﺬﯾﺮی ﻧﻮر ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد روشﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ.

مدیرعامل شرکت بسپار پیشرفته شریف درباره انواع بسته‌بندی‌ها می‌گوید: «در حال حاضر ما در حال تجربه کردن نسل پنجم بسته‌بندی‌ها هستیم. در نسل اول بسته‌بندی به صورت وکیوم بود یعنی گازهای نظیر اکسیژن که روی فساد مواد غذایی تاثیر می‌گذاشت از سیستم خارج می‌شد، در نسل دوم علاوه بر خروج گاز اکسیژن، گازهای بی‌اثر نظیر دی‌اکسیدکربن یا نیتروژن وارد بسته‌بندی می‌شد. در ادامه شرکت‌ها به سراغ جاذب‌ها رفتند و ترکیباتی نظیر رطوبت‌گیر یا اکسیژن‌گیر به بسته بندی‌ها اضافه شد. اما در حال حاضر جاذب‌ها و ترکیبات به صورت افزودنی به بدنه بسته‌بندی‌ها اضافه می‌شوند. با این کار ماندگاری افزایش یافته و اثر این ترکیبات در تمام بسته‌بندی دیده می‌شود.»

به گفته دکتر لسان‌خوش، هر محصولی به ترکیب ویژه از گازها نیاز دارد تا ماندگار محصول درون بسته‌بندی به بیشینه مقدار خود برسد. در واقع شرایط گازی داخل بسته‌بندی خیار کاملا متفاوت از شرایط مورد نیاز برای بسته‌بندی گیلاس است. از این رو شرکت بسپار پیشرفته شریف بسته‌بندی‌های نانویی ویژه‌ای برای محصولات مختلف ارائه می‌دهد. همچنین این شرکت مستربچ‌های نانویی را نیز برای شرکت‌هایی که علاقه‌مند تولید بسته‌بندی باشند، عرضه می‌کند.

برای توسعه کسب و کار، استاندارد بسته‌بندی‌های هوشمند و فعال نانویی را تدوین کردیم