گزارش صنعتی نانوحسگرهای تشخیص گازهای منفجره در معادن

گزارش صنعتی نانوحسگرهای تشخیص گازهای منفجره در معادن

وقوع فجایع معدن ناشی از نشت و انفجار گاز و در نتیجه آن ایجاد تلفات جانی و مصدومیت کارگران و وارد آمدن خسارت‌های مالی به صنایع، شرکت‌ها را وادار می‌کند که بر ایمنی محیط معدن بیفزایند. بخشی از ضرورت فرآیندهای ایمنی معادن، تشخیص به‌موقع گازهای قابل‌انفجار است. با توجه به نشست گازها در شرایط غیرمنتظره، وجود حسگرهای دقیق و قابل‌حمل مانند نانوحسگرها را پراهمیت می‌کند. به نظر می‌رسد با گذشت زمان، اطمینان شرکت‌ها به چنین حسگرهایی در حال گسترش است.

حسگرهای تشخیصی گازهای منفجره باید به‌راحتی قابل‌حمل بوده تا بتوان آن‌ها را در همه محل‌ها مورد استفاده قرار داد. همچنین حسگرها باید توانایی تشخیص مقادیر بسیار ناچیزی از گازهای منفجره را که در محیط معدن نشر پیدا می‌کنند، داشته باشند. این نانوحسگرها به‌طورمعمول بر پایه صفحات نانوسیم/ نانولوله، نانواکسیدهای فلزی و صفحات گرافنی عمل می‌کنند. به دلیل اندازه بسیار کوچک نانوحسگرها، این امکان فراهم می‌شود که بر روی یک تراشه یا صفحه چند نانوحسگر برای گازهای مختلف قرار داده شوند. در این مورد قابلیت اندازه‌گیری هم‌زمان گازها نیز قابل اجرا خواهد بود.

گزارش صنعتی نانوحسگرهای تشخیص گازهای منفجره در معادن را از اینجا مطالعه کنید.