کتاب «محصولات آموزشی فناوری نانو» ساخت ایران- ویرایش نخست

در این کتاب، محصولات آموزشی فناوری نانو ساخت ایران شامل تجهیزات، کیت، فیلم، نر‏م افزار، کتاب و سایت های آموزشی با تاکید بر مخاطب دانش ‏آموزی و دانشجویی معرفی شده ‏اند. همچنین در بخش پایانی کتاب، محصولات و خدمات آموزشــی صادرشــده به دیگر کشــورها و اطلاعات تماس نهادها و شرکت ‏های فعال در آموزش علم و فناوری نانو آمده است. البته در این کتاب، خدمات مربوط به آموزش تخصصی فناوری نانو از قبیل آموزش‏ های رسمی و دانشگاهی، خدمات آموزشی با موضوع کسب‏ وکار و توانمندسازی شرکت‏ ها ذکر نشده است. برای هر کدام از محصولات، سطح مخاطب از نظر دانش آموزی یا دانشجویی مشخص شده است. به طور کلی، ۱۹۳ محصول آموزشی در این کتاب به شرح زیر معرفی شده‏ اند:

تعــداد ۲۵ تجهیــز آموزشــی در قالب شــبکه توانــا، ۱۶ عنوان کیت آموزشــی، ۵ فیلم آموزشــی، ۲۳ نســخه نرم‏ فزار آموزشی، ۱۱۶ جلد کتاب آموزشی، ۳ سایت آموزشی و ۵ خدمت آموزشی در حوزه صادرات.

نسخه اول کتاب محصولات آموزشی فناوری نانو در سال 1398 منتشر شده است. در این کتاب، محصولات موجود در حوزه آموزش علوم و فناوری نانو شناسایی شده‏ اند. در گام بعدی، این محصولات برای اخذ تاییدیه آموزش نانو مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت؛ در نسخه بعدی کتاب، تنها محصولاتی معرفی خواهند شد که این تاییدیه را دریافت کرده باشند.


دانلود کتاب «محصولات آموزشی فناوری نانو» ساخت ایران- ویرایش نخست – 1398


لینک به سایت نانو برای توضیحات تکمیلی