چهارمین جشنواره انتخاب برترین های فناوری نانو

دانشگاه تربیت مدرس، حائز رتبه سوم موسسات برتر چهارمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو، دکتر خدادای، رییس پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه تهران، رتبه دوم موسسات برتر چهارمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو و دکتر سعید سهراب پور، رییس دانشگاه صنعتی شریف، رتبه نخست موسسات برتر چهارمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو، دکتر یوسف منسل اوغلو از دانشگاه Sabanci، محقق خارجی برتر از کشورهای حوزه اکو در چهارمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو، دکتر رضا مظفری از دانشگاه موناش استرالیا، محقق ایرانی مقیم خارج از کشور با بیشترین همکاری با محققان داخلی چهارمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو، مهدی مظاهری از دانشگاه EPFL سوئیس محقق جوان برتر چهارمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو، دکتر رضا کریمی شرودانی از دانشگاه اصفهان، رتبه دهم محققین برتر چهارمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو، دکتر محمد حسین عنایتی از دانشگاه صنعتی اصفهان، حائز رتبه هشتم محققین برتر چهارمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو، دکتر اعظم ایرجی زاد از دانشگاه صنعتی شریف، حائز رتبه هفتم محققین برتر چهارمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو، دکتر رستم مرادیان دانشگاه رازی کرمانشاه، حائز رتبه ششم چهارمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو، دکتر سید خطیب الاسلام صدر نژاد از دانشگاه صنعتی شریف، رتبه پنجم محققین برتر چهارمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو، دکتر عبدالرضا سیم چیر از دانشگاه صنعتی شریف، حائز رتبه چهارم محققین برتر چهارمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو، دکتر عبدالله سلیمی از دانشگاه کردستان، حائز رتبه سوم محققین برتر چهارمین جشنواره برترین های فناوری نانودکتر سید علیرضا اشرفی از دانشگاه کاشان، حائز رتبه دوم محققین برتر چهارمین جشنواره برترین های نانو،  دکتر مسعود صلواتی نیاسر از دانشگاه کاشان، حائز رتبه نخست محققین برتر چهارمین جشنواره برترین های نانو، بودند.