دومین هم‌اندیشی پایان‌نامه‌های کاربردی-صنعتی فناوری نانو

دومین هم‌اندیشی پایان‌نامه‌های کاربردی-صنعتی فناوری نانو در ششم خرداد 1395 برگزار شد.