کاربرد نانوحسگرها در تشخیص و کنترل رطوبت خاک

کاربرد نانوحسگرها در تشخیص و کنترل رطوبت خاک

کشورهای جهان به دنبال ریشه‌کن کردن فقر و گرسنگی و تامین غذای جامعه هستند. دستیابی به این اهداف در گرو کشاورزی مناسب و تامین آب مورد نیاز می‌باشد. آب کافی با ورود به محیط کشت گیاه باید رطوبت خاک را به حد مناسب برساند. رطوبت خاک باید در حدی باشد که هم نیاز آبی گیاه تامین شده و هم عناصر غذایی به خوبی در اختیار گیاه قرار گیرند. نبود این میزان رطوبت به معنای کاهش عملکرد و از بین رفتن محصول می‌باشد. با این تفاسیر شاید بتوان آب را به عنوان گلوگاه رشد گیاه در نظر گرفت. با توجه به تغییر شرایط آب و هوایی و محدود بودن منابع آب، تشخیص و کنترل میزان رطوبت خاک بسیار حائز اهمیت می‌باشد. فناوری نانو با تولید محصولاتی چون نانوحسگرها، می‌تواند نقش مهی در کنترل رطوبت خاک ایفا کند. نانوحسگرها قابلیت نظارت و تعیین میزان رطوبت در سطوح مختلف خاک و/یا ریشه گیاه را دارند. بنابراین، کاربرد این فناوری، در کاهش مصرف آب و بهینه‌سازی عملکرد محصول شایان توجه است.