بازدید معاون وزیر کوبا از ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو