کاربرد فناوری نانو در بتن‌های ویژه

کاربرد فناوری نانو در بتن‌های ویژه

همگام با توسعه فناوری نانو در صنايع مختلف، توجه به كاربردهای اين علم، در صنعت بتن منجر به پیشرفت‌هایی در این زمینه گردیده است. هدف اصلی که دانشمندان و مصالح‌شناسان به کمک نانو‌مواد در‌صدد آن هستند، افزایش مقاومت بتن و تولید بتن‌های فوق‌توانمند است که در کاربردهای گوناگون ساختمان‌سازی امروزی، به لازمه‌ای غیر‌قابل اجتناب تبدیل شده‌اند. بتن‌ الیافی، بتن خود‌متراکم، بتن هوشمند گرمازا و… مثال‌هایی از کاربرد فناوری ‌نانو در بتن و تولید بتن‌های توانمند است.