خشک‌کردن انجمادی پاششی

خشک‌کردن انجمادی پاششی

انجماد خشک فرآیندی است که به طور گسترده برای خشک کردن و بهبود پایداری انواع محصولات دارویی از جمله: ویروس‌ها، واکسن‌ها، پروتئین‌ها، پپتید‌ها و یا حامل‌های کلوئیدی مانند لیپوزم‌ها، نانوذرات و نانوامولسیون‌ها استفاده می‌شود. این فرآیند نسبتا آهسته و گران بوده و برای محصولات، با ارزش افزوده بالا مناسب است.
در خشک کردن پاششی سطح وسیعی جهت انتقال گرما و جرم توسط اتمیزه کردن مایع به قطرات بسیار کوچک فراهم می‌شود. قطرات اتمایز شده به جریان هوای گرم پاشیده می‌شوند، به طوری که این قطرات به ذرات جامد خشک تبدیل می‌شوند. محصول خشک کردن پاششی با ظاهری یکنواخت به سادگی قابل تشخیص است. شکل ذرات به صورت توخالی با حفرات کوچک است. قطره وارد شده به جریان هوای خشک و گرم در خارج دارای پوسته و در مرکز هنوز مایع است. مایع مرکز ذره با پاشش به داخل فضای اتاق خشک، بخار شده و خارج می‌شود.