غنی‌سازی محصولات کشاورزی با نانوکودهای کلاته آهن و روی

غنی‌سازی محصولات کشاورزی با نانوکودهای کلاته آهن و روی

تولید پایدار در کشاورزی عبارت است از حفظ منابع پایه آب و خاک، محیط‌زیست و اقتصادی نمودن تولید با اعمال مدیریت بهینه، به طوری‌که تولیدات کشاورزی وابسته به نوسانات نباشد و امنیت غذایی تامین گردد. یکی از ابزارهای مناسب جهت رسیدن به تولید پایدار محصولات کشاورزی، استفاده از کودهای مناسب می‌باشد. مصرف کودها علاوه بر افزایش تولید، باید کیفیت محصولات کشاورزی را ارتقاء دهد و محیط‌زیست را نیز آلوده نسازد تا بدین طریق سلامتی انسان، جانوران و گیاهان تضمین گردد. فناوری نانو با تغییر و اثرگذاری در فرمولاسیون کودها و تولید موادی با ویژگی‌های مناسب و منحصر‌به‌فرد، می‌تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند. به موجب استفاده از این فناوری در تولید کود، کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی افزایش یافته و روند تخریب محیط‌زیست، که امروزه رو به فزونی گذاشته است، کاهش می‌یابد و این به معنی تولید پایدار می‌باشد.