نانولیپوروم‌ها و نقش آن‌ها در رهایش دارو

نانولیپوروم‌ها و نقش آن‌ها در رهایش دارو

پیش‌بینی می‌شود که نانوزیست‌‌فناوری بتواند بیشتر داروهایی را که از اجزائی با ابعاد نانومتری بوجود می‌آیند متحول نماید. بکارگیری روش‌های نوین در هدفمند ساختن داروها و اثرگذاری آنها بر بخش‌های مشخص اهمیت فراوان دارد. بکارگیری روش‌های نانومتری از چند جهت در طراحی و ساخت داروها حائز اهمیت است که از جمله می‌توان به اندازه‌گیری‌ها، آزمایش‌ها، محاسبات و توانایی‌ها اشاره کرد. همچنین، چون بسیاری از این دست داروها برخلاف روش‌های موجود، دارای فعالیت‌های قابل فهم‌تری هستند، امکان کاهش زمان طراحی تا تولید انبوه در آنها بسیار بالا خواهد بود. برای اینکه یک دارو از جهت درمانی موثر بماند لازم است تا رسیدن به محل اثر محافظت شود و ویژگی‌های زیستی و شیمیایی آن حفظ گردد.
بعضی دیگر از داروها بسیار سمی بوده و سبب بروز عوارض جانبی بسیار نامطلوب شده و اگر در طی انتقال به درون بدن از هم پاشیده شوند، اثرات درمانی آنها کاهش خواهد یافت. سامانه‌های دارورسانی از جهت بکارگیری مواد و فرآیند تولید محدودیت زیادی دارند. مواد این سامانه‌ها باید سازگاری زیستی با بدن داشته باشند و به آسانی به دارو متصل شوند و از بدن قابل حذف باشند. فرآیند تولید نیز به شدت کنترل شود تا محصول متلاشی نگردد و از لحاظ قیمت نیز مناسب باشند. نانوفناوری در زمینه‌های دارورسانی می‌تواند راه‌حل‌های جدیدی را ارائه کند.