برنامه‌های روز هشتم تریبون نانو و صنعت ۱۴۰۱

(ارائه‌های افتخاری)/(اختتامیه رویداد)

9:00-16:00؛ بر اساس درخواست مجموعه‌های فناور، صنعتی، دانش‌بنیان و رسانه‌های تخصصی