بازدید معاون علمی رئیس جمهور از شرکت های نانویی مسقر در پژوهشگاه پلیمر