نمونه‌هایی از مدل‌های کسب‌وکار صنعتی– بخش 1

مدل‌های کسب‌وکار، اهمیت بسیاری در پیشرفت و توسعه سازمان‌ها دارد. امروزه این موضوع مطرح می‌شود که استفاده از فناوری‌های نوین، موجب پیشرفت و تمایز سازمان‌ها نبوده و این مدل کسب‌وکار آن‌ها است که سازمان‌ها را از یکدیگر متمایز ساخته و درآمد آن‌ها را افزایش می‌دهد. در این بخش، به معرفی برخی از مدل‌های کسب‌وکار سازمان‌های مطرح در سطح بین‌المللی پرداخته شده است.

مدل‌های کسب‌وکار بسیاری در سراسر جهان و در انواع مختلفی از سازمان‌ها استفاده می‌شود. در این گزارش، سعی بر ارائه مدل‌های کسب‌وکار موفق استفاده شده در برخی از مطرح‌ترین سازمان‌ها، به زبانی ساده داریم.
filereader.php?p1=main_10a7cdd970fe135cf
جدول زیر بیانگر 8 مورد از این مدل‌ها است. 10 مدل دیگر نیز در شماره بعدی این مقاله ارائه خواهد شد.
filereader.php?p1=main_5516adb142fcb18a0