ویدیوی توسعه بازار و صادرات محصولات نانو ایران در ده‌ساله دوم

یکی از مهم‌ترین ابزارها برای کسب جایگاه برتر صنعتی نانو در جهان، افزایش تولیدات باکیفیت، توسعه بازار و صادرات محصولات نانویی است. در چشم انداز ده‌ساله دوم فناوری نانوی کشور، افزایش اقتدار علمی ایران، رشد صنعت و بازار نانو و نقش‌آفرینی این فناوری در زندگی مردم هدف‌گیری شده است تا از رهگذر توسعه صنعتی نانو در کشور و مجاهدت دانشمندان و صنعتگران ایرانی، آبادانی، تولید ثروت و ارتقای کیفیت زندگی جامعه تحقق یابد.